Research boat HIDRA / Istraživački brod HIDRA

Competition announcement for financing attendance of two students (1 from Montenegro / 1 from Republic of Croatia) / Natječaj za financiranje prisustvovanja 2 studenta (1 iz Republike Hrvatske/1 iz Crne Gore)

Natječaj za financiranje prisustvovanja 2 studenta (1 iz Republike Hrvatske/1 iz Crne Gore) terenskom istraživanju i radu na obradi podataka u partnerskim institucijama na vrijeme od 17 dana tijekom istraživačkog terena u sklopu EU/IPA projekta „Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore” – „CoRE” / Competition announcement for financing attendance of two students (1 from Montenegro / 1 from Republic of Croatia) during the research field and work on the processing of data in the partner institutions for a period of 17 days as a part of the EU/IPA project „Cross border joint research and awareness raising action in detecting environmental conditions. Establishing higher safety and protection measures of Maritime domain parts of Croatia and Montenegro“ – CoRE

 1. UVOD / BACKGROUND

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Hrvatski hidrografski institut u suradnji sa svojim projektnim partnerima Sveučilištem u Dubrovniku – Institutom za more i priobalje i Javnim poduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje natječaj za financiranje prisustvovanja 2 studenta (1 iz Republike Hrvatske /1 iz Crne Gore) terenskom istraživanju i radu na obradi podataka u institucijama (ZHMSCG, HHI, UNIDU-IMP) na vrijeme od 17 dana i to tijekom istraživačkog terena na području dubrovačkog akvatorija i crnogorskog primorja u sklopu EU/IPA projekta „Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore” – „CoRE”./ Institute of Hydrometeorology and Seismology of Montenegro (IHMS) and Hydrographic Institute of the Republic of Croatia (HHI, in cooperation with project partners University of Dubrovnik – Institute for Marine and Coastal Research in Dubrovnik (IMP) and Public Enterprise for Coastal Zone Management (JPMD) announces invitation for financing attendance of the two students (1 from Montenegro/ 1 from Croatia) during the research field for a period of 17 days. Research activities will be in Dubrovnik aquatorium area and Montenegrin coast as a part of the EU/IPA project “„Cross border joint research and awareness raising action in detecting environmental conditions. Establishing higher safety and protection measures of Maritime domain parts of Croatia and Montenegro“ – CoRE./

U razmatranje će se uzeti studenti sljedećih fakulteta:

Za Crnu Goru:

– Univerzitet Crne Gore – Građevinski fakultet, smjer Hidrotehnika (specijalističke i master studije)
– Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet, smjer Geografija (specijalističke i master studije)
– Univerzitet Crne Gore – Prirodno-matematički fakultet, smjer Fizika (specijalističke i master studije)

Za Republiku Hrvatsku:

– Sveučilište u Dubrovniku, Međusveučilišni poslijediplomski studij „Primijenjene znanosti o moru“

– Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora – Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij’ „Primijenjene znanosti o moru“

– Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet – Interdisciplinarni doktorski studij Oceanologije; Doktorski studij fizike, struka geofizika; Doktorski studij geologije .

Students of the following faculties are elligible:

Montenegro:

– University of Montenegro – Faculty of civil engineering, Hydrotechnics group

– University of Montenegro – Faculty of philosophy, Geography group

– University of Montenegro – Faculty of natural sciences, Physics group

Croatia:

– University of Dubrovnik – Multiuniversity PhD study „Applied marine science“

– University of Split – PhD study „Applied marine science“

– University of Zagreb – Faculty of natural sciences and mathematics: Interdisciplinary PhD study in Oceanology, PhD study of Physics (group geophysics), PhD study in Geology

O PROJEKTU:

Projekt „CoRE“ je EU/IPA projekt iz komponente II, mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine. Lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i Crnogorsko primorje. Opći je cilj projekta doprinijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana.

Specifični ciljevi su:

 • izraditi novu nautičku kartu s ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putovi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova;
 • povećati opće znanje sudionika projekta o pomorskom dobru i održivoj litoralizaciji u prekograničnom području.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Upravljanje projektom čime se povećavaju institucionalni kapaciteti za korištenje sredstava EU-a;
 • Unapređenje zaštite i očuvanje obale kroz prekograničnu suradnju i zajedničku podršku, institucionalno jačanje i razmjenu podataka;
 • Uspostavljanje nultog stanja (new zero) i sigurnosne preporuke prema prikupljenim podacima za osjetljiva i promjenjiva okruženja delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinskih jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren kao i utjecaj na dubrovačke zidine, i to sve kroz hidrografsku izmjeru i znanstvene podatke;
 • Osigurana široka vidljivost projekta, a samim tim i podizanje javne svijesti o osnovnim „pravima“ morske obale, što je regulirano pomorskim propisima i daleko najvažniji program Integrated Coastal Zone Management i novim znanstvenim spoznajama.

Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) kao funkcionalni vodeći partner i Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP).

Crnogorski partneri na projektu su: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD).             Suradnik na projektu je PAP/RAC iz Splita. Projekt je započeo u siječnju 2016. godine. Predviđeno vrijeme trajanja je 23 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta za obje strane iznosi 569.876,39 eura. /

ABOUT PROJECT:

Project „CoRE“ is EU/IPA project under component II, measure 1.1 Joint actions for environment, nature and cultural heritage protection.

Location of the action is Dubrovačko-neretvanska County (Croatia) and Montenegrin coastal area.

Overall objective of this project is to contribute to improvement overall protection and preservation of eastern Adriatic coastline.

Specific objectives are:

 • to establish safety protocols and new hydrographical maps (for waterway safety / habitat preservation researches) based on research and gathered date, concerning natural changes of coastline border in Croatia and Montenegro influenced by erosion from mainland and wave power from open sea.
 • to increase general knowledge of wide groups of stakeholders on Maritime property (maritime demesne) component coast and its sustainable littoralisation .

Expected results of the project:

 • project is well managed, efficient and effective, with increased institutional capacities for project management
 • coastal environmental protection and preservation improved throughout cross-border institutional cooperation and mutual support, capacity building and data exchange
 • established „new zero“ state and safety recommendations according to collected data for delicate and changing environment of delta Neretva, (approach to port Ploče, junction of Baćina lakes and sea), delta Bojana and Sutomorska and Mogren beach and Dubrovnik city walls foundation, interpreted in form of hydrographic survey and other scientific findings.
 • wide public informed on basic “rights” of a sea coast, it’s formulation through Maritime domain regulations and Protocol of Integrated Coastal Zone Management.

Croatian partners on the project are: Hydrographic Institute of the Republic of Croatia (HHI), as leading partner and Institute for Marine and Coastal Research in Dubrovnik (IMP).

Montenegrin partners on the project are: Institute of Hydrometeorology and Seismology of Montenegro (IHMS) and Public Enterprise for Coastal Zone Management (JPMD). Associate on the project is PAP/RAC from Split. The project started in January 2016. The estimated duration is 23 months. The total value of the project for both sides is 569.876,39 EUR.

 1. OPIS ZADATKA / DESCRIPTION OF THE ASSIGNMENT

2.1. Korisnik(ici): / Beneficiary(ies):

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), Hrvatski hidrografski institut (HHI), Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD) (dalje u tekstu: Klijenti). / Institute of Hydrometeorology and Seismology of Montenegro (IHMS), Hydrographic Institute of the Republic of Croatia (HHI), Institute for Marine and Coastal Research in Dubrovnik (IMP) and Public Enterprise for Coastal Zone Management (JPMD) (further in the text Clients).

2.2. Tražene usluge i očekivani rezultati za odabranog studenta: / Requested services and Expected results for selected student:

Kako bi se utjecalo na razvoj budućih generacija istraživača, partneri projekta raspisuju otvoreni natječaj za studente. Dva studenta (1 iz Hrvatske, 1 iz Crne Gore) će biti odabrana na osnovu uvjeta natječaja, a sve s ciljem da bi se sudjelovao projektnim istraživačkim poslovima na istraživačkim brodovima i/b „Hidra“ i „Barkasa“ i radu na obradi podataka u partnerskim institucijama.

Studenti će imati mentore tijekom istraživačkog terena i u partnerskim institucijama i mogućnosti da se koriste stručnom opremom. Studenti će biti pozvani da provode istraživanja s mentorom na oba istraživačka broda. Očekuje se od studenata da prikupljene podatke uključe u svom izvještaju o istraživanju te da ti podaci budu dostupni svim partnerima do kraja projekta. / In order to influence development of future generation of researchers, partners opened competition for students will be launched. At least two students (one from Croatia, one from Montenegro) will be chosen according to competition rules to join project research trip on boat HIDRA and BARKASA and work on the processing of data in the partner institutions. Student will have a mentor set on the research trip and during work in partner institutions and opportunity to use all possible equipment. Student will be invited to spend their research time on both ships. It is expected for students to include gained data in their research report that will be available to all partners by the end of the project.

Odabrani studenti će sudjelovati[1]: / Selected students will participate:

 • 4 dana terena na istraživačkom brodu „BARKASA“ – crnogorski dio terena/ 4 days of the survey field work on the survey vessel „BARKASA“ – Montenegrin part of the research at sea
 • 4 dana terena na istraživačkom brodu „HIDRA“- hrvatski dio terena / 4 days of the survey field work on the survey vessel „HIDRA“ – Croatian part of the research at sea
 • 9 dana rada na obradi prikupljenih podataka u partnerskim institucijama / 9 days of work on the data collected in partner institutions
  • CG student – 9 dana rada u ZHMSCG / CG student – 9 days of work in IHMS
  • HR student – 5 dana rada u HHI, 4 dana rada u UNIDU-IMP / HR student – 5 days of work in HHI, 4 days of work in UNIDU-IMP

Odabrani studenti će sudjelovati u prikupljanju podataka za “Sporazum o razmjeni podataka”, koji će se sastojati od protokola o razmjeni podataka između potpisnica institucija, dostupnosti podataka prema podacima o stanju i sl.

Studenti su u obvezi pripremiti izvješće o podacima prikupljenim tijekom terenskih/istraživačkih aktivnosti. Ovi podaci će biti dostupni svim partnerima do kraja projekta.

Izvješća sa terena se trebaju izraditi i dostaviti nadležnom mentoru najkasnije do 10.05.2017. te na znanje na sljedeće e-mail adrese: vinka.kolic@hhi.hr , danijela.bubanja@meteo.co.me

/ Selected student will participate in in obtaining data for „Agreement on data exchange” which will consist of protocols on data sharing among signatory institutions, data availability according to data status etc. Students will have to prepare report regarding gained data on their survey/field activities. These data will be available to all partners by the end of the project. Student needs to made and send report to the responsible mentor by the 10.05.2017. and on the cc to the following e-mail addresses: vinka.kolic@hhi.hr , danijela.bubanja@meteo.co.me

2.3. Radni jezici su Hrvatski, Crnogorski i Engleski / Working languages are Croatian/Montenegrin and English

 

 1. UVJETI I POTREBNA DOKUMENTACIJA : / CONDITIONS AND DOCUMENTS FOR THE COMPETITION:


3.1. Potrebna dokumantacija: / Documents for the competition:

 STUDENTE IZ CRNE GORE / STUDENTS FROM MONTENEGRO:

 • Životopis (CV- Europass format) / Curriculum Vitae (CV – Europass format)
 • Motivacijsko pismo kandidata / Cover Letter
 • Prijavni obrazac / Application form
 • Pismo preporuke profesora sa Sveučilišta koji je pratio rad studenta / A letter of recommendation from professor of the University who has followed the work of student
 • Potvrda studentske službe fakulteta da student pohađa specijalističke odnosno master studije / Confirmation of faculty student service that student attends a required study
 • Potvrda o do sada položenim ispitima sa specijalističkih odnosno master studija / Certificate of passed exams from specialist apropos master studies
 • Dokument u kom je od fakulteta potvrđen prosjek ocjena:
 • za studente specijalističkih studija dostaviti prosjek sa osnovnih studija (bachelor diploma)
 • za studente master studija dostaviti prosjek sa osnovnih studija (bachelor diploma) i prosjek sa specijalističkih studija, odvojeno

/ Document in which is tasted the average of passed exams:

 • for students of specialist studies average grade of undergraduate studies (bachelor)
 • for students of master studies average grade of undergraduate studies (bachelor) and average grade of specialist studies, separately
 • Kopija indeksa / A copy of the indeks
 • Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske osobne karte) / Certificate of Montenegrin citizenship (or a certified copy of the biometric ID card)

STUDENTE IZ REPUBLIKE HRVATSKE / STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF CROATIA:

 • Životopis (CV- Europass format) / Curriculum Vitae (CV – Europass format)
 • Motivacijsko pismo kandidata / Cover Letter
 • Prijavni obrazac / Application form
 • Pismo preporuke profesora sa Sveučilišta koji je pratio rad studenta / A letter of recommendation from professor of the University who has followed the work of student
 • Potvrda studentske službe fakulteta da student pohađa postdiplomski studij / Confirmation of faculty student that student attends a required PhD study
 • Potvrda (prijepis ocjena) o svim do sad položenim ispitima postdiplomskog studija / Certificate of all passed exams of the postgraduate study
 • Dokument u kom je od fakulteta potvrđen prosjek ocjena svih položenih kolegija postdiplomskog studija/Document in which is stated the average of all passed exams in the PhD study
 • Preslik indeksa / A copy of the indeks
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge zemlje članice EU/Certificate of citizenship of the Republic of Croatia or other EU member state

Sva tražena dokumentacija se treba dostaviti na hrvatskom/crnogorskom ili engleskom jeziku./ All requested documentation must be submitted on Croatian / Montenegrin or English language.

3.2. Uvjeti za prijavu/Conditions for the application:

STUDENTI IZ CRNE GORE/ STUDENTS FROM MONTENEGRO

Prosječna ocjena u toku studija mora biti najmanje 8,00. / The average grade during the studies must be at least 8.00. [2]

STUDENTI IZ HRVATSKE/ STUDENTS FROM CROATIA

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati položeno barem 5 kolegija  postdiplomskog studija od kojih barem jedan položen kolegij iz grupe izbornih predmeta kako slijedi:

 • za doktorski studij oceanologije jedan kolegij iz jedne od 3 izborne grupe: Fizika mora, Geologija mora ili Biologija mora,
 • za doktorski studij Fizike, struka geofizika: kolegij iz grupe izbornih predmeta koji se bavi fizikom mora,
 • za doktorski studij Geologije: kolegij iz grupe izbornih predmeta koji se bavi geologijom mora i
 • za studije Primijenjene znanosti o moru kolegij iz grupe Primijenjene društvene znanosti o moru i integralno upravljanje ili grupe Biologija i ekologija mora) /Applicant must have 5 passed exams from postgraduate study – at least one passed exam from these
  • for PhD study of oceanology one exam from the groups: Physics of the sea, Biology of the sea or Geology of the sea,
  • for PhD study of Physics (Geophysics): an exam that has a theme of physics of the sea,
  • for PhD study of Geology: an exam that has a theme of geology of the sea and
  • for the Applied marine science programmes an exam from the groups Applied social studies on sea and integral management or Biology and ecology of the sea)).
 • Računajući sve položene kolegije, prosjek ocjena u toku postdiplomskog studija mora biti najmanje 4,00 / The average grade, counting all exams during the course of PhD study, of at least 4.00

Svi ostali uvjeti jasno su vidljivi iz tražene dokumentacije./All other conditions are clear from the neccessary documents.

Rok za slanje prijava je 06. ožujka 2017. do 08:00 CET[3]/ The deadline for submission of applications is 06 March 2017. 08:00 CET.

Prijave se vrše na navedene e-mail adrese: vinka.kolic@hhi.hr i danijela.bubanja@meteo.co.me / Applications should be submitted to the following e-mail addresses: vinka.kolic@hhi.hr and danijela.bubanja@meteo.co.me .

 1. LOKACIJA I TRAJANJE / LOCATION AND DURATION

4.1. Datum početka i završetka zadatka: / Starting and Finishing date of the assignment:

Planirani početak je 13. 03. 2017. / The intended starting date is 13. 03. 2017.

Završetak zadatka je 10. 05. 2017./ Finishing date of the assignment is 10. 05. 2017.

4.2. Mjesto obavljanja zadatka: / Location of assignment:
Zadatak će se provoditi u Republici Hrvatskoj (Dubrovnik, Ploče, Split) i Crnoj Gori (Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, Podgorica). / The assignment shall be carried out in Croatia (Dubrovnik, Ploče, Split) and Montenegro (Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, Podgorica).

 1. LOGISTIKA / LOGISTIC

Studenti će imati mentore tijekom istraživačkog terena i rada u partnerskim institucijama. Tijekom terena će imati mogućnosti da se koriste stručnom opremom. Klijent ne osigurava računalo za potrebe izrade izvještaja o terenskim aktivnostima. Detaljan raspored aktivnosti i poslova te obveze studenta i nadležnost tijekom rada će izraditi mentor studenta. /

Student will have a mentor set on the research trip and during work in the partners institutions. During the field work they will have an opportunity to use all possible equipment. The Client doesn’t provide a computer for the preparation of the report regarding field activities. A detailed schedule of activities, tasks and obligations of the student and jurisdiction over student work will make a student mentor. 

 1. OSIGURANJE I POTVRDE / INSURANCE AND CERTIFICATES

Odabrani kandidati su obvezni napraviti osiguranje za vrijeme trajanja terenskog istraživanja. Odabrani kandidat je dužan po odabiru dostaviti potvrdu liječnika opće prakse o psiho fizičkom zdravlju. Troškovi osiguranja i izdavanja potvrde su odgovornost odabranog kandidata. / Selected candidates are obliged to make insurance for the duration of the field work. The selected candidtae is required to submit a certificate of the doctore regarding psycho physical health. Insurance costs and certificate costs are responsibility of the selected candidates.

 1. BUDŽET / BUDGET

Dodjeljuju se stipendije za dva kandidata (1 iz Crne Gore/1 iz Republike Hrvatske). Iznos stipendije je 1600,00 EUR za svakog kandidata. Revizija iznosa nije dopuštena. / Shall be awarded scholarship fee for two candidates (one from Montenegro, 1 from Croatia). The fee available for this assignment is 1600,00 EUR for each candidate. No amount revision is allowed.

Putni troškovi, troškovi smještaja i prehrane vezani uz izvršenje zadatka su isključiva odgovornost i trošak izabranog kandidata. / Travel costs, accommodation costs and meal costs related to implementation of the assignment are the sole responsibility and cost of the selected candidates.

 1. KRITERIJ ODABIRA / SELECTION CRITERIA

Student će biti izabran isključivo na osnovi njegove kvalitete. Po pregledu dostavljene dokumentacije bit će napravljena bodovna lista kandidata (na temelju dostavljenih dokumenata iz područja životopis i tražene kvalifikacije i prosječna ocjena u tijeku studija), posebno za kandidate iz Crne Gore i Hrvatske. 5 kandidata s najviše bodova (i svi kandidati s istim brojem bodova kao i 5. kandidat) sa svake liste bit će pozvani na razgovor i to osobno, putem telefona ili video konferencije. Kroz razgovor će se provjeravati iskustvo kandidata. Izbor će izvršiti četveročlana komisija koja će se sastojat od predstavnika svakog partnera. Dva najbolja studenta (1 iz Republike Hrvatske i 1 iz Crne Gore) će biti odabrani. / Student will be selected solely on the basis of their quality. / After reviewing submitted documentation ranking list of the candidates will be made (on the basis of the documents submitted from the field of CV, requested references and average grade during the study), separately for candidates from Montenegro and Croatia. 5 candidates with the highest number of points (and all candidates with the same number of points as the fifth candidate) from each list will be invited for an interview; in person, by telephone or video conference. Through interview experience of candidate will be checked. Selection will be made by 4 member commissions composed of all partners. Best two students (one from Croatia and one from Montenegro) will be selected.

 

Životopis i tražene kvalifikacije (uključujući pismo preporuke i motivacijsko pismo) / CV and requested references (including   letter of recommendation and Cover letter)

30

Prosječna ocjena u toku studija / Average grade

30

Razgovor[4] / Interview

40

Cjelokupni rezultat / Overall total score

100

Svi drugi detalji vezani za obavljanje zadatka će biti definirani Ugovorom koji će odabrani student sklopiti sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG)./ All other details related to the assignment will be defined in the contract which selected student will conclude with the Institute of Hydrometeorology and Seismology of Montenegro (IHMS).

Poziv na natječaj, propisani životopis, prijavni obrazac i detaljnije informacije vezane za oglas dostupne su na web stranici projekta „CoRE“- www.projectcore.info / Invitation to tender, CV, Application form and other detailed information regarding the announcement are available on the web page of the project „Core“ – www.projectcore.info

[1] Promjene moguće uz suglasnost partnerskih institucija i mentora studenata / Changes are possible with approval of the partner institutions and student mentors

[2] Za studente master studija: prosječna ocjena na osnovnim studijama mora biti najmanje 8,00. Isto važi i za prosječnu ocjenu na specijalističkim studijama / For sudents of master sudies: the avarage grade at undergraduate studies must be at least 8,00. The same applies and for the avarage grade on specialist studies

[3] Central European Time

[4] osobno, putem telefona ili video konferencije / in person, by telephone or video conference

 

DOKUMENTI ZA STUDENTE IZ REPUBLIKE HRVATSKE/ DOCUMENTS FOR STUDENTS OF THE REPUBLIC OF CROATIAN

DOKUMENTI ZA STUDENTE IZ CRNE GORE/ DOCUMENTS FOR STUDENTS OF MONTENEGRO