Program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), za razdoblje 2007 – 2013. uspostavljen je Uredbom Vijeća EU. Osnovni ciljevi programa su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje strukturnih i Kohezijskog fonda. Zamjenjuje program CARDS i pretpristupne programe PHARE, ISPA i SAPARD. Uredbom Vlade RH od 28. rujna 2006. godine, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije je tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju i pripremu korištenja programa IPA u Republici Hrvatskoj. IPA program je Hrvatskoj otvoren od 2007. godine do njezinog pristupanja Europskoj uniji.

Program se provodi kroz pet komponenti:

Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

Kao svojevrsni nastavak PHARE programa, uz iznimku komponente ekonomske i socijalne kohezije; podupire aktivnosti usmjerene na izgradnju i jačanje institucionalnog okvira vezanog uz usvajanje i provedbu pravne stečevine EU.
Potencijalni korisnici ove komponente su tijela državne uprave, tijela u javnom vlasništvu, nevladine udruge, poslovna zajednica  te ostala neprofitna tijela.

Prekogranična suradnja

Podupire aktivnosti vezane uz prekograničnu suradnju sa zemljama članicama i zemljama korisnicama programa IPA, a temelji se na višegodišnjem programu prekogranične suradnje.
Potencijalni korisnici ove komponente su pogranične regije, tj. županije uz kopnene i pomorske granice RH.

Regionalni razvoj

Podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa kao i programe poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja.  Ova sastavnica predstavlja nastavak programa ISPA i komponente ekonomske i socijalne kohezije programa Phare te predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj nakon pristupanja.
Korištenje sredstava unutar ove komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima tzv. Operativnim programima za sektore prometa, okoliša i regionalne konkurentnosti.

Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne i znanstvene ustanove te poslovna zajednica.

Razvoj ljudskih potencijala

Podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalno uključivanje, kao preteča Europskog Socijalnog Fonda (ESF), financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Operativni program za razvoj ljudskih potencijala će identificirati mjere sukladno sektorskim prioritetima.
Potencijalni korisnici su  tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni partneri i nevladine udruge.

Ruralni razvoj

Kao nastavak programa SAPARD podupire pripremne aktivnosti za sudjelovanje u zajedničkoj poljoprivrednoj politici te ruralni razvoj. Ova sastavnica prethodnik je poljoprivrednih fondova koji su na raspolaganju nakon pristupanja Uniji.
Potencijalni korisnici su jedinice lokalne samouprave, poljoprivredna gospodarstva te druge fizičke/pravne osobe ovisno o prioritetnim mjerama.