valografska_plutaca1

Project Core – terenska istraživanja

Zaposleni Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i Hrvatskog hidrografskog instituta – Split, obavili su terensko istraživanje u okviru projekta „CoRE” u vremenskom periodu 28.03.2017. – 10.04.2017. godine. Projekat „CoRE“ je EU/IPA projekat iz komponente II, mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu životne sredine, prirode i kulturne baštine.

Oprema nabavljena u sklopu projekta „CoRE” korišćena je na projektom predviđenim lokacijama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Crnogorskom primorju.

Ciljevi projekta „CoRE” su izrada novih nautičkih karata sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi/očuvana staništa) kao i davanje sigurnosnih preporuka na temelju provedenih istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod uticajem erozije i jačine talasa. Za ostvarivanje zadanih ciljeva korišćena je nabavljena oprema:

  • Panoramski dubinomjer (Side Scan Sonar – SSS) CM2 kompanije C-MAX
  • Direkcioni valograf DWR MK3 kompanije Datawell
  • Višesnopni ultrazvučni dubinomjer (Multibeam) kompanije NORBIT Subsea,
  • ADCP strujomjer
  • Multiparametarska sonda i Herbarijum.

SSS daje prikaz reljefa dna i namjenjen je i za pronalaženje objekata na morskom dnu. Zajedno sa višesnopnim ultrazvučnim dubinomjerom omogućuje kartiranje i pregled topografije morskog dna. Visoko kvalitetni podaci dobijeni primjenom ova dva uređaja služe za prikaz i izradu karakteristika morskog dna u obliku pomorske karte, mape i 3D slike. Izmjereni podaci nadopunjeni su geološkim uzorkovanjem morskog dna kako bi se dobili svi potrebni podaci za novu pomorsku kartu. Pomenuta oprema koristila se u akvatoriju luke Ploče i Dubrovnika.

U okviru terena u estuariju rijeke Neretve na odabranim lokacijama korištena je multiparametarska sonda i prikupljeni su uzorci biljaka za herbarijum za određivanje biljnih zajednica.

Dodatna analiza morskog dna obavljena je podvodnom ronilicom opremljenom kamerom za potrebe analize pridnenih zajednica i tipa morskog dna.

Direkcioni valograf postavljen je kraj ostrva Sv. Andrija koji mjeri visinu, smjer i period talasa. Izmjereni podaci se putem HF veze šalju na računar. Do sada zabilježeni podaci opravdali su njegovo postavljanje. Maksimalni zabilježeni talas nakon samo dvije sedmice mjerenja iznosio je 6,02 m za vrijeme kratkotrajne epizode olujnog juga.